حضور گروه هتلهای هما در نمایشگاه ITB برلین

حضور گروه هتلهای هما در نمایشگاه ITB برلین

news Image

حضور گروه هتلهای هما در نمایشگاه ITB برلین

1396/12/20

گروه هتلهای هما به منظور جذب بازارهای خارجی و معرفی خدمات و امکانات خود به شرکت ها و آژانس های بین المللی در نمایشگاه گردشگری ITB برلین شرکت کرد.

این نمایشگاه از تاریخ هفتم لغایت یازده مارس در شهر برلین آلمان دایر و توسط محب خدایی معاون گردشگری کشور افتتاح شد.

گروه هتلهای هما طی این نمایشگاه با برگزاری نشست های تخصصی با آژانسها و شرکتهای خارجی ضمن معرفی خدمات خود نسبت به جذب بازارهای جدید اقدام کرد.

>