برگزاری دوره تخصصی و کارگاه عملی ISO9001:2015 برای کارکنان هتل هما تهران

برگزاری دوره تخصصی و کارگاه عملی ISO9001:2015 برای کارکنان هتل هما تهران

news Image

برگزاری دوره تخصصی و کارگاه عملی ISO9001:2015 برای کارکنان هتل هما تهران

1397/03/23

دوره تخصصی و کارگاه عملی ISO9001:2015 که شامل آخرین استانداردها و چارچوب های اجرایی مدیریت کیفیت است، به مدت سه روز توسط نماینده سازمان بین المللی SGS سوئیس، آقای دکتر قیصر برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره ارتقاء و به روز رسانی سطح ارائه خدمات هتلداری و آشنایی با آخرین استانداردهای جهانی این صنعت بود که با حضور برخی مدیران و کارکنان بخش های مختلف هتل به انجام رسید.

>